הליכי רישום ורישוי של אדריכל נוף

נוהל רישום ורישוי מהנדסים והאדריכלים 17.12.15

טופס רישוי/רישום בפנקס מהנדסים ואדריכלים


הגשת בקשה לרישום אדריכל נוף


בוגרי מוסדות אקדמיים בישראל ניתן להגיש בקשה באופן מקוון ולצרף את המסמכים הבאים:

 • דיפלומה מקורית לעיון

 • גיליון הציונים

 • צילום תעודת הזהות

 • סילבוס (לפי דרישה)

• פרויקט גמר (לפי דרישה)

 • יש לשמור את מספר הפנייה המהווה מספר להתקשרות מול משרד הרשם 


הגשת בקשה לרישוי אדריכל נוף

תנאי הזכאות לקבלת רישיון במדור הנדסת מבנים, אדריכלות, אדריכלות נוף והנדסה כימית (מקצועות בעלי ייחוד הפעולות): 

מי שרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במשך 3 שנים יהיה זכאי לקבל רישיון בהתקיים תנאים אלו:

 1 .הוא צבר ניסיון מקצועי מתאים במשך 3 שנים, בהתאם לאמות מידה שנקבעו מכוח תקנות הרישוי והמצורפות לנוהל זה. הרשם רשאי להכיר בתקופה של עד שנתיים ניסיון מקצועי שנצבר בחו"ל ובלבד ששנה אחת של ניסיון תיצבר בישראל.

 2 .אם חלה עליו חובת בחינה, הוא עמד בה בהצלחה. 

מי שלא חלה עליו חובת בחינה, יקבל את הרישיון בתוך 15 ימים מהיום שבו אישר הרשם כי הוא עמד בתנאי מס' 1 לעיל.


חברות באיגוד הישראלי של אדריכלי נוף

  • מי שסיים את לימודי אדריכלות הנוף במוסד אקדמי מוכר (כדוגמת הטכניון), ובעל תואר מקצועי ראשון או שני (לא תואר אקדמי) רשאי להצטרף כחבר מן המניין באיגוד.
  • יש להגיש בקשת הצטרפות לאיגוד