ביטאון מס' 60, ספטמבר 2016

ביטאון מס' 60, ספטמבר 2016

לצפייה בבטאון

תוכן העניינים:


• מאמר מערכת – הסתגלות | ליטל פרידלר  

 

• פארק נחל הדר, הוד השרון | טל וארז לוטן


• תמ"א אחת ויחידה | מוטי קפלן


• משאב העץ | נועה טל


• שכונה 360 | אסתי כהן ליס וגילת לווינגר


• בפקולטה: LandBasics | מתניה ז"ק


• היקוות- תשתית מים מבוזרת באגן חלזון כמנוף למרחב סולידרי | מיכל וולנר


• מעפר תקום: שיקום קרקע מזוהמת בחוף עכו כפוטנציאל תכנוני | מוריה אביטן


•  The New Frontier | Karen Tamir


• בשדה המחקר: האם ניתן למדוד ערכיות אקולוגית על ידי שימוש במדדים חזותיים?  | זהר צפון


• גן כיס | צ'סלר סולומון אדריכלות נוף


• באיגוד

שער ביטאון מס' 60


  לחץ לצפיה בקובץ